Bán Csaba húsvéti üzenete: Isten mindnyájunkhoz személy szerint szól 1

Bán Csaba Attila, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára március 15-én megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést. Portálunknak kifejtette, hogy ezt a díjat rajta keresztül egy egész közösség kapta, melynek 2005 óta tagja itt, Hódmezővásárhelyen.

– Mikor kezdte a lelkipásztori hivatást, illetve milyen szerepet vállalt hódmezővásárhelyi egyházi élet újjászervezésében?

1988. szeptember 6-án volt az első lelkészképesítő vizsgám. Október 1-jével neveztek ki segédlelkésznek az úgynevezett hatodévre, a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközségbe. 1989. szeptember 20-án végeztem a második lelkészképesítő vizsgát, és még egy évet maradtam beosztott lelkipásztorként a Kálvin téri gyülekezetben. Majd félévet Berlinben falomlást követően egy idős otthonban töltöttem munkával és szabadidőmben a Goethe intézetben nyelvvizsgáztam. Azt követően egy évet pedig a berni egyetem teológiai karán voltam ösztöndíjas diák. 1992-től 13 esztendőn keresztül szolgáltam a Somogy megyei Nagybajomban és szórványaiban. 2005. szeptember 6-a óta vagyok a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora.

Szolgálati időmben időrendbe szedve, részese voltam – mások segítségével együtt – a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség

  1. Parókiájának teljes külső és belső felújításának.
  2. A lelkészi hivatal és gyülekezeti terem felújításának,

– a lelkészi hivatal  rendbetételének, jogszerű működtetésének,

– a presbitérium és a gyülekezeten belüli különböző bizottságok és az igazgatótanács kialakításában és folyamatos működtetésében,

– a Hódmezővásárhely Ótemplom Alapítvány létrehozásában,

– a hitoktatás szervezésében és működtetésében (változó létszámban évente 40-60 csoportban 400-600 tanuló részvételével),

– másik három lelkipásztori és egy kántori álláshely létesítésében (jelenleg egy hitoktatói álláshely létrehozásán fáradozunk),

– a konfirmáció megerősítésében,

– az úrvacsorai sákramentum kiszolgáltatásának megújításában és megerősítésében,

– az igehirdetési szolgálatok írott, jelenleg már vizuális megjelenítésében is,

– a folyamatos, három féle intézményi istentisztelet megszervezésében,

– rétegtalálkozók kialakításában,

– a gyülekezethez tartozó családok felkutatásában és velük való a kapcsolattartartásban, (Szolgálati időm alatt a templomba járók száma duplájára, az egyházfenntartásában résztvevők száma több mint duplájára növekedett. A gyülekezeti korfa pedig megfiatalodott.)

– egyházi újság és egyéb kiadványok szerkesztésben és kiadásában.

– 2006 óta csak az egyházközség 16 sikeres pályázaton vett részt, amelynek összértéke 890.973.860,- forint. Ezek a pályázatok az intézmények és az egyházközség életéhez kapcsolódtak. (Azok a pályázatok, amelyeket külön az intézményeink nyújtottak be ebben nem szerepelnek. Ez az összeg teljes egészében Hódmezővásárhelyen kívüli forrás.)

– Kezdeményezésemre 2016 áprilisától az egyházközség és intézményei részt vesznek a közfoglalkoztatási programban. A négy év alatt összesen 56 álláshelyet biztosítottunk egy-egy évre. Az elvégzett munka értéke meghaladta az 56 millió forintot.

  1. Szolgálati időmben részese lehettem – mások hathatós közreműködésével -Hódmezővásárhely legrégebbi épületének, az Ótemplomnak teljes renoválásában. Az épület fennállásának háromszáz esztendejében ilyen mértékű felújításban nem volt része. Az Ótemplom régi értékeit megtartva, modern látogatóbarát helyszínné vált.

– A volt és még meglévő ótemplomi műemlék bútorok és kegytárgyak visszahozatalában.

– 15 éve szervezem városunkban szolgatársaimmal együtt az évenkénti ökumenikus alkalmakat, illetve  az évenkénti egyhetes találkozó mellett rendszeres havonkénti ökumenikus imaórák megtartását.

– Az istentiszteleti alkalmak mellett, számtalan kulturális rendezvénynek, előadásnak, hangversenynek, szimpóziumnak vált helyszínéül az Ótemplom. (Nem sértve megtisztelt nagyszámú előadóinkat most csak kettőt említek közülük: körünkben volt Sebestyén Márta Kossuth díjas előadóművész és Fassang László orgonaművész.)

  1. Annak ellenére, hogy a születésszám stagnált a fenntartó képviselőjeként – az ott dolgozók munkájával együtt – a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola több mint duplájára növelte a tanulólétszámát.

– A közös fejlesztési terv elkészítését követően az elhasználódott épületből tervezett modern iskolaépület formálódott.

– Több pályázat segítségével és önerővel az épület majdnem teljes megújuláson és bővítésen esett át.

– Az ingatlan duplájára növekedett, a tanítási színtér az emelet-ráépítésével pedig harmadával nőtt meg.

– Az iskola a kompetencia eredmények alapján a magyarországi három és félezer általános iskola között jelenleg a 116. helyen áll.

– 2006-tól kezdődően javaslatomra „Szőnyis hittantábort” indítottunk. Azóta minden évben szerveződik a nyári szünet kezdetén az ország különböző pontján, 2019-ben már majdnem kétszáz résztvevővel.

  1. Az itt tartózkodásom ideje alatt – a munkatársakkal közösen – a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az udvaron sportpálya készült.

– A főépület északi homlokzatán nyílászáró cseréjére és fűtéskorszerűsítésre került sor.

– 46 millió forint értékben két évvel ezelőtt teljesen új, önálló, informatikai rendszert sikerült kiépíteni, amely a mai rendkívüli helyzetben problémamentesen oldotta meg a digitális oktatásra való átállást.

– Az elmúlt három évben a fenntartó egyházközség intézményeihez tartozó öt könyvtár, benne a gimnázium tanári és muzeális, valamint a Szathmáry Kollégium könyvtára elektronikus úton elérhetővé vált (86.000 kötet). Jelenleg a muzeális könyvtár felújítása és a raktárkönyvtár helyszínének kialakítása zajlik.

– Munkám során három intézmény hosszú távú fejlesztési terve készült el, benne a Bethlen Gábor Református Gimnáziumé is. (Jelenleg a kiviteli tervek ellenőrzése zajlik. A tervezett fejlesztés 2017. évi értéken ötmilliárd forint.)

– Középiskolánk közös erőfeszítésünk eredményeképpen változatlanul Dél-Magyarország legjobbjai közé tartozik.

– 2018. óta a hitéleti munkát intézményi lelkipásztor segíti.

  1. A szolgálati időm alatt a Szathmáry Kollégium megújítására is került, amelyben fűtéskorszerűsítés, napelem és napkollektor kiépítése, homlokzathőszigetelés és belső felújítás ment végbe.

– Műfüves pálya épült és galériás könyvtárhelyiséget alakítottunk ki.

(A kollégium segítséget ad környékbeli és határon túli olyan középiskolás diákok számára, akik hódmezővásárhelyi sportegyesületekben versenyszerűen sportolnak.)

  1. 2015 óta egyházközségünk tartja fenn az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola gyógypedagógiai intézményt. Szolgálati időm alatt – az ott dolgozókkal együtt – az alábbi munkákat végeztük el:

– A tornaterem minden igényt kielégítő korszerűsítésen eset át.

– Az átvétel óta 200 millió forint értékben az önkormányzati tulajdonú épületben fűtéskorszerűsítést, nyílászárócserét és homlokzathőszigetelést hajtottuk végre.

– A használatbavételi engedélyt indén tavasszal kapta meg az intézmény, így tetőterének beépítésével 500 m2 hasznos alapterülettel bővülhetett az iskola.

– Mind az óvoda, mind pedig az iskola udvari játszótérrel gazdagodhatott, az iskola előtt parkoló került kialakításra.

– Ez az intézmény is rendelkezik hosszútávú fejlesztési tervvel.

– Cselekvő missziói tevékenység zajlik intézményi lelkipásztor bevonásával.

  1. Szolgálati időm alatt támogatással sikerült a Malom utcai – volt református elemi iskola – épületének tulajdonjogát megszerezni. Így 2007-ben, a kérelem beadását követően több mint tízévi várakozás után, az egyházközség birtokába került az ingatlan.

– Az alkalmak ebben a városrészben is mindig megtartásra kerülnek, akár új formában, családi istentiszteletekkel kiegészülve.

– Az épület jelenleg fűtéskorszerűsítésen és belső karbantartáson megy keresztül. A visszakapott ingatlan és a hozzátartozó kert sokkal jobb állapotban van, mióta egyházi kezelésbe került.

Egyebekben folyamatosan végzem a megszokott lelkészi szolgálatokat a vasárnapi istentiszteleteken, a hétközi alkalmakon, valamint a hittanórákon túlmenően a mai napig bezárólag 632 keresztelést, 82 házasságkötés megáldását végeztem, és 305 alkalommal vigasztaltam gyászoló családokat.

– Milyen célt tűzött ki pályafutása elején, sikerült-e már elérni, és mire a legbüszkébb pályafutása alatt?

Nem volt célkitűzés a pályafutásom elején. 13 évi szolgálat után új gyülekezetbe érkezve döbbentem rá, hogy minden egyes közösség, benne a református gyülekezeteink is egy sajátos, teljesen egyéni történetet élnek át, amihez odaérkezik a leendő gyülekezeti tag, aki akár lehet egy lelkipásztor is. Ezzel a tudással felvértezve az adott helyzetben kell felismerni az elvégzendő feladatot, és hittel, imádsággal és bátorsággal véghezvinni.

Nincs olyan, ami büszkeséggel töltsön el!  De,

– jó volt a 1983-ban, negyedikes gimnazistaként kiszállásokat szervezni gyülekezetekbe az akkori Állam Egyházügyi Hivatal előzetes engedélyével,

– izgalmas volt egyetemistaként a rendszerváltás előtt, 1987-88-ban diákszemináriumot szervezni az előbbiekben utalt ellenőrzés alatt. Az általam meghívottak között volt két olyan személy, aki a rendszerváltást követően az első szabadon választott kormány tagja lett.

– felelősségteljes volt segéd- és beosztott lelkipásztorként másokkal együtt – elsőként az országban – 1988-89-ben újra szervezni Budapesten a háború után megszüntetett református egyetemi istentiszteleteket.

– megerősítő volt Somogyországban elárvult gyülekezetek közösségében 13 évet szolgálni, vigyázni Vésén a menekülttáborban a szerb-horvát háborúból menekülő Kórógyi Református Egyházközség tagjait.

– Gazdagító – másokkal együtt – Vásárhelyen Isten ügyét szolgálni.

– Mit jelent Önnek Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés?

Természetesen nagyon nagy megtiszteltetés! Egy vásárhelyi fiatalember arra tanított engem két-három évvel ezelőtt, hogy a kitüntető címet el kell fogadni, mert a díjazotton keresztül azt egy közösség is kapja. Esetemben ez egészen bizonyosan így van.

– Mit gondol, mely cselekedetével/cselekedeteivel érdemelte ki az kitüntetést?

Erre a kérdésre pontos választ nem tudok adni, hiszen a felterjesztő(k) felém nem jelezte / jelezték. Csak találgatni tudok, valószínűleg összefüggésben lehet a fent már felsorolt, megvalósult munkákkal.

– Mi motiválja Önt a kereszténység és a reformáció tanításában/továbbadásában?

A feltámadott Krisztussal való találkozás öröme.

– Hogyan viseli ezt a mostani járványügyi helyzetet? Milyen üzenetet hordoz magában ez a veszélyhelyzet, min kell változtatni a továbbiakban?

Nehezen, de Isten igéje mindannyiunkat türelemre és kitartásra bátorít.

A második feltett kérdésére adott válaszomban inkább csak a szolgálatomra korlátozódom. Az új helyzet, új megoldásokat kihívásokat is jelent, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az ember életében és munkájában a korábbiakhoz képest hangsúlyeltolódások is legyenek. Például bizonyosan tudom, hogy telefonos szolgálatainknak, személyes beszélgetéseinknek, vagy vizuális istentiszteleti megjelenésünknek sokkal jobban hangsúlyosnak kell lennie az elkövetkezendőkben, mint korábban volt. A hangsúlyeltolódások végig gondolása szerintem érvényesek lehetnek családi életünkre nézve is.

Hiszem, hogy közösségeink, benne családjaink nem meggyengülve, hanem megerősödve, jönnek ki a vészhelyzet elmúltával.