Helyi Választási Bizottság 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Tel.: 62/530-159, Fax: 62/530-192

Ikt. sz.: 131-15-342/2018.

Indokolás

: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 18/2018. (11.18.) számú határozata N. Z. S. által benyújtott kifogásról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága N. Z. S. (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott

kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága  N. Z. S. által benyújtott kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Dr. Márki-Zay Péter független polgármester jelölt azzal, hogy az önálló hirdető berendezésnek minősülő plakátját Hódmezővásárhely, Andrássy utca – Lehel utca kereszteződésében, a Szabadság tér kereszteződésében, Oldalkosár utca – Lehel utca kereszteződésében, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca – Kistópart utca – Hódtó utca kereszteződésében útkereszteződés előtt és után 30 m távolságon belül helyezte ki megsértette a közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága eltiltja a jogsértőt a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címezve (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen. A fellebbezést személyesen, levélben, (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) telefaxon ( 36- 62/530-192) vagy elektronikus levélben (valasztas@hodmezovasarhely.hu) úgy keli benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fenti határidő elmulasztása jogvesző hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indoklás

A beadványozó 2018. február 15. napján 17 óra 11 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be az egyik polgármesterjelölt több hirdetőtáblájának kihelyezése tekintetében. A beadványozó kifogásában az alábbiakat adta elő:

„Kifogást szeretnék beterjeszteni a 2018. február 25-i időközi polgármester­választással kapcsolatosan, mert véleményem szerint az egyik polgármesterjelölt több hirdetőtáblája is jogszabályokba ütközik, egészen pontosan a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénybe. Beadványom a törvény 212 § előírásaira épül, valamint a tötvény 144 § 6-os bekezdésére, ami a következőképpen rendelkezik:

„A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.”

Több szabálytalanul kihelyezett plakátot is láttam Vásárhelyen, melyek a mai napig is kint vannak a közterületen. Szerintem ezek megsértik a 12/2016-os önkormányzati rendeletet, amely a közterület használatáról és magáról a közterületről is szól.

Ennek a rendeletnek ugyanis a 2 § 4-es bekezdésében ezt írta a rendelet megalkotója:

„Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény:

 1. /     útkereszteződés előtt és után 30 m távolságon belül,
 2. /     közúti jelzőtábla tartóoszlopán,
 3. /     közparkban,
 4. /     közterületeken álló fákon, padokon,
 5. /     emlékműveken, szobrokon,
 6. /    azokon a helyeken, ahol a közlekedés biztonságát a hirdető berendezés veszélyeztetheti,
 7. /    azokon a helyeken, ahol a mindenkor érvényben lévő közúti közlekedésről szóló törvény előírja, vagy  meghatározza”

Kifogásomhoz 4 darab fotót is mellékelek, melyek az utóbbi napokban készültek Hódmezővásárhelyen. Véleményem szerint ezek a plakátok a fenti rendelet a, pontját minden esetben sértik, sőt szerintem némelyik az f, pontot is.

1., fotó (Andrássy – Lehel)

Helyszín: Az Andrássy és a Lehel utca folytatásának kereszteződése, amely egyébként a sokak által nem ismert elsőbbségadási szabályok miatt még balesetveszélyes is. A tábla a villanyoszlopnál helyezkedik el.

2., fotó (Szabadság tér)

Helyszín: Szintén egy veszélyes kereszteződés, ahol már halálos baleset is történt. Ezen a helyszínen ezen a héten is összeütközött két autó. Sűrűn lakott, társasházas övezet, nagy forgalommal.

3., fotó (Oldalkosár- Lehel)

Helyszín: Ez a tábla egy villanyoszlopnál van szintén, bőven belül a rendeletben előírt 30 méteren.

4., fotó (Bajcsy-Zsilinszky – Kistópart – Hódtó)

Helyszín: Ez a hármas kereszteződés az egyik legveszélyesebb helyszín még baleseti szempontból is, hiszen nagyjából 20 méterre van a vasúti átjáró és a tábla pontosan a kereszteződésben van egy villanyoszlopot körbeölelve.”

A beadványozó megítélése szerint a kifogásában felsorolt plakátok sértik a közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) a) és f) pontjaiban foglaltakat. A kifogásában előadottak bizonyítására 4 darab fotót mellékelt a véleménye szerint jogszabálysértő módón kihelyezett plakátokról a 2018. február 16-án 10 óra 22 perckor érkezett elektronikus levelében.

II

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága a beérkezett kifogást megvizsgálta és megállapította, hogy a kifogás mind alaki, mind tartalmi szempontból megfelel a Ve. 208-210. §-aiban foglalt feltételeknek, erre tekintettel a Bizottság a kifogást érdemben vizsgálta.

A Ve. 144 § (6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.”

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban hivatkozott plakátok kialakításukat és megjelenésüket tekintve választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezésnek minősülnek, így alkalmazandó a Ve. hivatkozott rendelkezése. A Ve. 144 § (6) bekezdése közterület-használatról szóló jogszabályok alkalmazását írja elő, így e körben érvényesülniük kell az önkormányzati rendeletben foglaltaknak is.

A közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény:

 1. /     útkereszteződés előtt és után 30 m távolságon belül,
 2. /közúti        jelzőtábla tartóoszlopán,
 3. /     közparkban,
 4. /     közterületeken álló fákon, padokon,
 5. /     emlékműveken, szobrokon,
 6. /    azokon a helyeken, ahol a közlekedés biztonságát a hirdető berendezés veszélyeztetheti,
 7. /    azokon a helyeken, ahol a mindenkor érvényben lévő közúti közlekedésről szóló törvény előírja, vagy meghatározza.”

A beadványozó kifogásában a Hódmezővásárhely, Andrássy utca – Lehel utca kereszteződésében, a Szabadság tér kereszteződésében, Oldalkosár utca – Lehel utca kereszteződésében, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca – Kistópart utca – Hódtó utca kereszteződésében található választási plakátok kihelyezését tartja jogszabálysértőnek.

III.

A Helyi Választási Bizottság a bizonyítékként becsatolt fényképeket megvizsgálta és megállapítja, hogy a Hódmezővásárhely, Andrássy utca – Lehel utca kereszteződésében, a Szabadság tér kereszteződésében, Oldalkosár utca – Lehel utca kereszteződésében, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca – Kistópart utca – Hódtó utca kereszteződésében található választási plakátok kihelyezése esetében egyetlen esetben sem teljesülnek a közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak. A hivatkozott önálló hirdető berendezésnek minősülő plakátok ugyanis minden esetben a útkereszteződés előtt és után 30 m távolságon belül kerültek kihelyezésre, így kihelyezésük sérti a 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat

A fent leírtakra tekintettel a Helyi Választási Bizottság a kifogásnak helyt adott és a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

A Helyi Választási Bizottság felhívja Dr. Márki-Zay Péter független polgármester-jelölt figyelmét a Ve. 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra, mely szerint ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a választási kampány szabályainak megsértése, illetve a 124. § (2) bekezdésében és a 155. §-ban foglalt kötelezettség megszegése esetén bírságot is kiszabhat. A Bizottság megjegyzi, hogy a 14/2018. (II.09.) jogerős határozatával egy alakalommal már a jogsértést megállapított és eltiltotta Dr. Márki-Zay Péter független polgármester-jelöltet a további jogsértő magatartástól.

IV.

A határozat a Ve. 43. § (1) bekezdésén, 144. § (6) bekezedésén, 208.-212. §-án, a közterület használatáról és a közterület használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdésében, jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

A Helyi Választási Bizottság intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Hódmezővásárhely, 2018. február 18.

Dr. Soós Gábor

Elnök