15.27: Zárt ülés veszi kezdetét

15.25:  Borsos József polgármester elmondta, hogy Mártély Község Önkormányzata a Makovecz Imre Alapból 40 millió Ft összegű támogatásban részesült a Boldogasszony házacska megépítése céljából. Elmondta, hogy a kápolna építésére a legcélszerűbb, egy jelenleg magántulajdonban lévő ingatlan helye lenne, mind településképileg, mind turisztikailag. Az ingatlan megszerzése érdekében célszerűnek tartotta, hogy egy hasonló területű ingatlant jelöljön ki a képviselő testület értékesítésre. A javaslatot a grémium elfogadta.

1

15.23: A képviselő testület a vidéki térségek infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére való pályázat benyújtásáról döntött. A tanyák fejlesztése érdekében benyújtott pályázat 50 millió forintos pályázati támogatás elérhető, melyből az önerő 8.8 millió forintos.

15.22: A Testvér-település találkozó megszervezéséhez szükséges 2 millió forint elkülönítését szavazta meg a grémium.

15.20: Pályázat benyújtása a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett “Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”: A Mártélyi Általános Művelődési Központ által üzemeltett főzőkonyha fejlesztésére benyújtott pályázat projekt költsége összesen: 19 915 004 Ft, amiből 95%os támogatás mellett 995 750 Ft-os önerő befizetésére lenne szükség. Az önerő befizetését a testület megszavazta.

15.18: A polgármester a testület elé tárta, hogy a Mártély Község Önkormányzatának tulajdonát képző Petőfi u. 8 szám alatt található orvosi rendelő átköltözött az önkormányzati tulajdonban lévő Rákóczi tér 1. szám alá kialakított Egészségházba, így meg kell változtatni az ingatlan státuszát.

15.16: A képviselő testület elfogadta a Mártélyi Sportkör kérelmét, miszerint 120 ezer forint értékű támogatást kér éves terveinek megvalósulásához.

15.13: Borsos József polgármester elmondta, hogy szükségessé vált a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, mivel Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 27-én tartott rendes ülésén úgy határozott, hogy a jelenleg önkormányzati szakfeladaton működtetett szociális alapellátást működtetésre átadja a Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ részére. A képviselő testület a megállapodás módosítását egyhangúlag elfogadta.

15.09: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratában a szükséges kormányzati funkciók kiegészítéséről, valamint a telephelyek aktualitásáról döntött a testület. A szükséges változásokat a grémium elfogadta.

.

15.07:A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítását a képviselő testület elfogadta. A rendelet kiegészül a Holtágon kikötött, rossz állapotú vízi jármű használatával, tárolásával, nem megfelelő helyen való kikötésével.

15.05: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgyűlési határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a grémium egyhangúlag elfogadta.

14.59: A hatodik napirendi pont keretein belül Monek Eszter védőnő beszámolója: 88 család részesült védőnői gondozásba. Tavaly 18 gyerek született. Védőnői jelzés 1 alkalommal történt veszélyeztetés miatt. A Gyermekjóléti Szolgálttal a beszélgetések és a közös látogatások rendszeresek voltak. A védőnő elmondta, hogy a 2016-os évben gyakori probléma volt az oltások elmaradása. A legnagyobb problémát az óvodában a fejtetvesség jelentette, ami 4-6 gyermeket érintett. Az iskolát 15 fő kezdte meg súlyos egészségügyi probléma nem volt, a fejtetvesség az iskolában 2-4 főt érintett. A hatodik napirendi pontban foglalt beszámolókat a képviselők elfogadták.

14.51: Magyar Katalin Irodavezető elmondta, hogy 2016-ban összesen 27 esetben, míg 2017 első negyed évében 9 esetben végzett a Belső Ellenőrzési Csoport ellenőrzést. Borsos József polgármester megköszönte a Belső Ellenőrzési Csoport munkáját, a testület elfogadta a Csoport beszámolóját.

14.49: A 2016 évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámoló a rendelet-tervezettel és mellékleteivel együtt került előterjesztésre 439 409 014 Ft bevétellel, és 401 655 789 Ft kiadással. A testület a zárszámadás anyagát egyhangúlag elfogadta.

14.41: Borsos József polgármester az ülést megnyitotta, ismertette a közgyűléssel a napirendi pontokat. Az összes képviselő jelen van, a testület határozatképes. A napi rendi pontokat a grémium egyhangúlag elfogadta.

Várható napirendi pontok:

1. Mártély Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetésének zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Polgármester

2. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2016.évi tevékenységéről

Előadó: Polgármester

3. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2017 első negyedévi tevékenységéről

Előadó: Címzetes főjegyző

4. Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről

Előadó: Polgármester

5. Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

6. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról

Előadó: HTKT Kapcsolati Központ, Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport, Körzeti Védőnő

7. Egyebek

n.j.