A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkormányzat jegyzője vagy a Megyei Kh növény és talajvédelmi hatóságok végzik hivatalból, vagy bejelentés alapján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.

Belterületen ha az Önkormányzat minősül földhasználónak és nem tesz eleget védekezési kötelezettségének, akkor a területileg illetékes Kh növény és talajvédelmi hatóság tart helyszíni szemlét, és rendeli el a közérdekű védekezést.

A helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Közérdekű védekezés elrendelése

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor – a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan – közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (221/2008. Korm. rendelet) értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el (önkormányzati kezelésű területen Kh növény és talajvédelmi hatóságok is elrendelheti). A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is nyilvánosságra hozható.

Ügyfél értesítése

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A közérdekű védekezés végrehajtása

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:

  • a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
  • a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre),
  • a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költségét.

A növényvédelmi bírság kiszabása

Bírság kiszabásárabelterület esetében is a Kh növény és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult Kh növény és talajvédelmi hatóságnak.

A Kh növény és talajvédelmi hatóság értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy ügyében 8 napon belül észrevételt tehet.

A Tv. 60. § 1) bek. c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben (194/2008. Korm. rendelet) foglaltak szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal  sor kerül egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bírság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

A fellebbezési eljárás

A jegyző által első fokon hozott közérdekű védekezést elrendelő határozat, illetve a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségekről szóló végzés esetében másodfokon a Kh növény és talajvédelmi hatóság jár el.

A Kh növény és talajvédelmi hatóság által hozott növényvédelmi bírság határozat esetében másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága jár el.

A fellebbezési eljárás díja

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

Az első fokú közigazgatási végzés elleni fellebbezés díja 5 000 forint.

Forrás: NÉBIH