Az ülés megnyitása után a Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság elnöke bejelentette, hogy a polgármester, az alpolgármester és a képviselő-testületi tagok a törvényi rendelkezéseknek megfelelően eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, mind maguk, mind hozzátartozóik vonatkozásában.

Polgármesteri beszámoló hangzott el a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről is tájékoztatta a polgármester a képviselő-testületet.

2. napirendi pontként, közmeghallgatás keretében tárgyalta a képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését. A rendelet tervezet benyújtását törvényes előkészítés, egyeztetés előzte meg. Ez évtől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre.

A kötelező feladok finanszírozása a 2013-as évtől kezdődően vegyesen feladat és normatív alapú finanszírozással történik. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó korábbi 100%-a  helyett most csak 40 %-a marad az önkormányzatnál. Az állandó lakhely szerinti SZJA bevételekből származó részesedés ez évtől  megszűnik.

A megállapított központi támogatás csökkentése az előző évhez képest a működési bevételek 46,32 %-os csökkenését eredményezte. A működési forráshiány nélküli költségvetés elfogadása érdekében a 2013. évi forráshiány összegére az előző évi várható pénzmaradvány nyújt fedezetet.

A dologi kiadások előirányzatának kialakításánál főleg az előző évi tény adatok és a várható kiadások és áremelkedések lettek figyelembe véve. A 2013. évi költségvetés kialakítása során az egyensúly megteremtése érdekében jelentős dologi kiadási szint csökkentés került megvalósításra, melynek következtében valamennyi kiadási tétel az előző évi teljesítés figyelembevételével csökkentésre került.

Szociális juttatások területén az előző évhez viszonyítottan változás nem következett be. Támogatásértékű kiadások között lett tervezve a szociális feladatok ellátásához történő hozzájárulásunk a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása felé. A 2013. évi költségvetésben hitel felvétele, illetve törlesztése nem szerepel.

Megalkotásra került még a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól szóló rendelet, elfogadásra került Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatal megszüntető okirata, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodás módosítása.

Zárt ülés keretében döntött a képviselő-testület a rendeletben foglaltak alapján a szociális célú tűzifa kiosztásáról.

A belügyminiszter 59/2012.(XI.28.) BM rendelete alapján Dóc község 259.080 Ft támogatást kapott szociális célú tűzifa vásárlására. Az önkormányzat biztosította a szállítás költségét és önrészt is vállalt.

A BM rendelet által biztosított fa mennyisége, illetve az eljárást szabályozó önkormányzati rendelet alapján, háztartásonként 2 m3-t tűzifa kiosztásáról döntött a testület, így a 14 igénylésből 8-at tudott támogatni rászorultsági alapon.

 

Forrás:
Papp Ibolya