Jóllehet a vonatkozó törvények meghatározzák a hibás mérés során irányadó eljárást, továbbá szigorú szabályokat fogalmaznak meg a kikapcsolás feltételeként, a szolgáltatók nem minden esetben járnak el törvényesen!

Az egyik esetben a fogyasztót a gázszolgáltatásból zárták ki ideiglenesen be nem fizetett számlatartozásra hivatkozva. A hatóság az eljárás során megállapította, hogy a szolgáltató a jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt garanciális szabályokat sértette meg akkor, amikor a 60 napot meg nem haladó tartozás alapján kezdeményezte a kikapcsolást. A szolgáltató magatartását súlyosította, hogy a fogyasztói panaszban megfogalmazottak jelentős részére érdemi választ sem adott az ügyfélnek. A gázszolgáltatás a mindennapi életben kiemelkedő szükséglet, melynek jogellenes kikapcsolásával a biztonságos szolgáltatáshoz való alapvető érdekek sérülnek. Erre és a szolgáltató többszörösen ismétlődő jogsértéseire figyelemmel a hatóság a szolgáltatót 1.100.000,- forint pénzbírsággal sújtotta.

Arra is volt azonban példa, hogy a szolgáltató az áramszolgáltatását úgy kapcsolta ki, hogy a fogyasztónak a kikapcsolás pillanatában 80.000,- forint túlfizetése volt az éves elszámolási időszakra vonatkozóan. A felügyelőség határozatában a pénzbírság kiszabása mellett kötelezte a szolgáltatót a visszakapcsolási díj viselésére is.

A szolgáltatók jogsértő eljárása bizonyos esetekben a szolgáltatás kikapcsolásán túl a visszakapcsolás során is jelentkezhet. Egy Békés megyében élő fogyasztót fennálló tartozásáról nem megfelelően tájékoztatta a szolgáltató, ugyanis az egymást követően kiküldött – összesen öt – fizetési felszólításban és kikapcsolási értesítőben öt különböző összeget jelölt meg kiegyenlítendő tételként, továbbá telefonon is eltérő tájékoztatást adott a fogyasztónak. A fogyasztó végül kiegyenlítette tartozását, melyet igazolt is a szolgáltató felé, azonban a kikapcsolás mégis megtörtént. A törvénybe ütköző kikapcsolási eljárás ellenére a szolgáltató nem kapcsolta vissza automatikusan az ellátást, sőt a fogyasztó erre irányuló kérelmeit is elutasította. A fogyasztó ezt követően a hatósághoz fordult, így végül rendkívüli gyorsasággal, két munkanapon belül és díjmentesen megtörtént a visszakapcsolás.

A szolgáltatók jogellenes eljárásával az elszámolás, számlázás kapcsán is többször találkozik a hatóság. Előfordult, hogy a fogyasztó mérőórája meghibásodott, azonban a szolgáltató a hibás mérés időszakára nem a hatályos jogszabály szerinti 2 éves elévülési idővel számolta ki a korrekciós számlát, hanem 5 évre visszamenőleg követelte a fogyasztás díját. A fogyasztó a vitás helyzet tisztázása végett a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordult, így a korábbi több mint 300.000,- forintos számlát a szolgáltató az előírásoknak megfelelően korrigálta és a fogyasztónak részletfizetést biztosított.

Egy másik esetben a fogyasztó egy két milliós – később 750.000,- forintra módosított – villanyszámlát kapott. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a magas összeg a mérőóra öt éven át tartató hibás leolvasására vezethető vissza, ugyanis a leolvasó az óra utolsó karakterét tévesen, tizedes számként vette figyelembe. A fogyasztó így önhibáján kívül fizetett kevesebbet, mint a tényleges fogyasztása.

Fontos tudni, hogy a földgáz-szolgáltatás tekintetében a törvény csak akkor teszi lehetővé kikapcsolás kezdeményezését, ha

  • a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
  • a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,
  • a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére.

A jogellenes kikapcsolás esetén a fogyasztót ért vagyoni hátrány – pl. mert a visszakapcsolási díjat meg kellett fizetni – a hatósági eljárásban is súlyosító körülmény, ugyanakkor a szolgáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége is van a fogyasztó felé.

Figyelemmel arra, hogy a 60 napot meg nem haladó tartozás miatti kikapcsolás nem egyedi eset, a hatóság a jövőben is szigorú szankciókkal fogja sújtani a jogszabályi rendelkezéseket be nem tartó szolgáltatókat, a fogyasztókat pedig a jogos igények érvényesítésére biztatja.

 


Forrás:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság