Megjelent a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet, amelyben mezőgazdasági utak építésére, felújítására ír ki 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium. A hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők és önkormányzatok nyújthatnak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2012. január 1-31. között.

Pályázat célja:

Lehetőleg természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építése, felújítása, szélesítése, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények létesítése, felújítása, az építési normagyűjteményben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzése.

Pályázók köre:

mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME),
helyi önkormányzat

Támogatható tevékenységek köre:

E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy – folyamatos, akár több helyrajzi számon nyilvántartott – szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak.
Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények létesítéséhez, felújításához, továbbá forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez önállóan támogatás nem nyújtható.


Pénzügyi feltételek:

A támogatás keretösszege legfeljebb 3 milliárd Ft.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75 százaléka.
A támogatás összege minimum 4000 eurónak megfelelő forintösszeg, maximum 215 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 1-31.

A rendelet értelmében a támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a rendelet 7. § (3) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Továbbá az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során a rendelet értelmében nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a földutak helyreállítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból kívánja támogatni. Az ÚMVP-ből korábban is lehetett támogatást igényelni mezőgazdasági utak fejlesztésére, de csak burkolt utak építésére, felújítására vagy bővítésére. Ezek a beruházások magas önerőt igényeltek, és sok gazdálkodó anyagi lehetőségeit meghaladták. Most, 2012-től alacsonyabb beruházási igényű, a természetbe illő, környezetbarát földutak építésére, felújítására is lehet forrást kérni.

forrás:piacesprofit.hu